Проектиране и изграждане на пристанища


Търсите специалисти, на които да възложите прецизната изработка и ефективното управление на проектите за различни по предназначение обекти на водния транспорт? Свържете се с нашия екип в звено „ПРИСТАНИЩА“.
Освен, разбира се, надеждно проектиране и изграждане на пристанища, извършваме:

  • Инженерни проучвания на климатичните, почвените и навигационните условия;
  • Възложение и контрол на комплекса от дейности и процедури за опазване на екологичното равновесие и околната среда;
  • Разработка на технологии на производството;
  • Технологични разчети за избор на подходящо оборудване, основна и помощна механизация;
  • Детайлни проекти за строително изпълнение;
  • Прецизно техническо проектиране;
  • Разработка на цялостни проекти по всички подобекти и части на специализирани и универсални пристанищни комплекси, бази, заводи и др.;
  • Супервайзърство за комплексни обекти и части на речния и морския транспорт;
  • Маркетингови проучвания;
  • Индивидуално формиране на единични цени за максимално точно изчисление на необходимия бюджет.

Вашите планове включват качествено проектиране и изграждане на пристанища?

Ние ще Ви предоставим професионално техническо изпълнение. Ще се справим с всяко предизвикателство, пред което конструирането на обектите за водния транспорт Ви изправя.

Туристически пристанища


9

Водно-спортни бази;

9

Яхт-клубове;

9

Ремонтни и обслужващи спортния инвентар бази и съоръжения;

Морски и речни терминали


9

Ж.п.фериботи;

9

Ро-Ро терминали;

9

Контейнерни терминали;

9

Терминали за течни продукти- нефт, горива, химикали;

9

Терминали за насипни товари.

изграждане на пристанища, проектиране на пристанища

Рибарски пристанища и прилежащите към тях рибоприемни и обработващи пунктове

Технологични разработки и пристанищна механизация


9

Кейова механизация;

9

Тилова механизация;

9

Транспортни системи за непрекъснат транспорт;

9

Нестандартно машинно конструиране;

9

Комплексни транспортни системи;

9

Организационна и персонална производствена структура.

Генерални планове и комуникационни планове:


9

Подходни канали и акватории;

9

Водопроводни и канализационни мрежи;

9

Вертикална планировка и озеленяване;

9

Коловозно развитие и ж.п.съоръжения (външни и вътрешно-заводски);

9

Пожароизвестителни и противопожарни инсталации.

9

Пътища;

9

Електроснабдяване и прожекторно осветление;

9

Автоматизация, автоматика и компютърни мрежи;

9

Отоплителни и вентилационни инсталации;

механизация

Хидротехнически съоръжения, кейови конструкции, насипни равнища и територии:


9

Защитни и преградни вълноломи и съоръжения;

9

Кейови стени;

9

Пристани;

9

Пирсове;

9

Дамби и буни;

9

Противосвлачищни съоръжения;

9

Дълбоко фундиране при специфични условия.

9

Брегоукрепване и Брегозащита

Заводи:


9

Корабостроителни;

9

Кораборемонтни;

9

Преработвателни за хранителната промишленост.

 

Сгради и съоръжения:

 


9

Морски гари;

9

Административни сгради;

9

Складови сгради и конструкции;

9

Подемно-преходни мостове;

9

Сигнални кули (маяци);

9

Естакади и пресипни станции.

Кораб

Изследвания – разработват се с най-съвременна измервателна апаратура, компютърна обработка на данни и резултати и пр.:


9

Геодезически, геоложки и хидрогеоложки на суша и вода;

9

Хидрометеорологични и хидрографски изследвания и системни наблюдения;

9

Подводни огледи и снимки.

Хидромоделни изследвания:


9

Площни моделни изследвания;

9

Моделиране на акватории и канали;

9

Анализ на въздействия върху хидросъоръжения.

Икономически и финансови изследвания и анализи:


9

Маркетинг и прогнозиране;

9

Икономическа целесъобразност;

9

Финансова жизненост (финансов мениджмънт);

9

Приватизационни оценки.