Железопътно Проектиране


Звено ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ извършва комплексното проектиране на железопътни линии и пътища като:

9

Инженерно-геодезически проучвания, вертикално планиране и др

9

Железопътни линии от всички класове и категории

9

Индустриални (производствени) железопътни клонове

9

Генерални планове за развитие и поетапно реализиране на транспортни мощности

9

Железопътни гари от всякакъв тип

9

Електрификация на железопътния транспорт

9

Всички видове инженерни съоръжения- мостове, тунели, подпорни стени, водоотводни съоръжения и др

9

Всички видове пътища по клас и категории и крайпътни обекти като паркинги, мотели, бензиностанции, обслужващи заведения и др.

9

Всички видове производствено-технически сгради с различни видове инсталационни мрежи

9

Експлоатационни и икономически проучвания, прогнози и анализи

9

Земно-механични изследвания и проектиране на самолетни писти и хеликоптерни площадки

звено железопътно проектиране
9

Тролейбусен и трамваен градски транспорт

9

Комплексна автоматизация на управлението на технологичните процеси в транспорта

9

Диспечерски, маршрутно-релейни централизации, автоблокировки и автоматична локомотивна сигнализация

9

Електроснабдителни кабелни и въздушни проводи и мрежи, трансформаторни и разпределителни подстанции за високо и ниско напрежение

9

Далекосъобщителни, кабелни и въздушни линии

9

Телефонни и телеграфни системи, автоматични телефонни централи

9

Радиосъобщителни системи и колективни антенни устройства за местна и сателитна телевизия

9

Проводи и инсталации за кабелна телевизия

9

Летищни радиолокационни комплексни съоръжения с електронно-изчислителна техника за обработка на информацията

9

Центрове за международни морски спътникови съобщения по системата “ИНМАРСАТ”

9

Автоматика по осигуряване безопасността на движението на метрополитен