Геоложки проучвания


9

Инженерно-геоложки проучвания за укрепване на морски речни брегове

9

Хидрогеоложки проучвания и изграждане на тръбни сондажни кладенци за промишлено и битово водоснабдяване.

9

Детайлни инженерно-геоложки проучвания за всички видове транспортно строителство (пристанища, летища, ж.п.линии), промишлено и гражданско строителство (заводи, жилищни сгради и др.)

9

Геофизични проучвания за целите на строителството

9

Геофизична апаратура

9

Геомеханична апаратура за тествания «in situ».

9

Хидрогеоложки проучвания за депо за ТБ

9

Инженерно-геоложки проучвания за укрепване на свлачища

9

Моторни сонди

9

Сондиране за изграждане на изливни пилоти

9

Сондиране и изграждане на хоризонтални и наклонени дренажи