Проекти финансирани от международни институции


1. Транспортен коридор № 8 Изток-Запад (локален партньор на Bechtel International, Inc.- САЩ)- проект финансиран от Американското правителство

2. Възстановяване на влажни зони остров Белене и Калимок-Бръшлен, 2002-2003 г.: проект финансиран от Световната банка

3. Реконструкция и модернизация на жп линия Пловдив-Свиленград: подизпълнител за инженерно-геоложките проучвания- проект финансиран от ЕИБ

проекти, финансирани от международни институции - научете повече

4. Жп линия Дупница-Кулата- реконструкция и електрификация – изготвяне на тръжни книжа – 1995 г: проект финансиран по линията на Трансграничното сътрудничество

5. Модернизация на осигурителната и телекомуникационната техника и въвеждане на модерни технологии на железопътната линия София – Дупница – Кулата: Тръжно досие.