ТРАНСПРОЕКТ е водеща инженерингова фирма в България, основана през 1948 г., специализирана в проучване, проектиране и управление на проекти за комплексни обекти и широка гама от обекти за нуждите на транспорта и гражданското строителство. Фирмата е специализирана в упражняване на комплексни инженерингови услуги в изброените направления.

ТРАНСПРОЕКТ осъществява своята дейност чрез структурни звена за оперативно управление обхващащи: Пристанища и пристанищни терминали; Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; Железопътно строителство, електрификация и автоматика на ж.п.транспорта.

Машинният парк от сондажни съоръжения позволява извършване на широка гама от инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания.

Висококвалифицирани специалисти


ТРАНСПРОЕКТ разполага с високо квалифицирани водещи специалисти за извършване на дейността – инженери-конструктори, архитекти, машинни инженери, инженери по силни и слаби токове и съобщения, инженери по водопровод и канализация, отоплителни системи и вентилация, инженери по укрепителни и заздравителни мероприятия, логистици и технолози, геодезисти, земеустроители, инженер-геолози, геофизици, икономисти, инженери по пристанищно проектиране и др.

инж. Георги Първанов

инж. Георги Първанов

Изпълнителен директор

Автоматизирана обработка на данни


ТРАНСПРОЕКТ е добре комплектована с апаратни средства и програмно осигуряване за автоматизирана  обработка на данни и решаване  на широк кръг от технически  проблеми, както и геодезически инструменти за геодезическа обработка, геофизична апаратура и др.

Участие в международни проекти


ТРАНСПРОЕКТ е участвал в проучване и проектиране на редица проекти в чужбина. Тази дейност обхваща страни като Куба, Никарагуа, Кувейт, Лаос, Ирак, Русия, Украйна, Молдова, Грузия и др.