Услуги


В цялата си дейност  ТРАНСПРОЕКТ предлага комплексна услуга на своите клиенти, като ги консултира и подпомага в:

R

Анализиране на нуждите на клиента и формулиране на предмета на проекта

R

Докладване и защита на проекта пред оторизираните органи

R

Други дейности уточнени при договарянето

R

Извършване на необходимите и нормативно изискващи се проучвания за проектирането

R

Изработване на проекти по всички части и специалности

R

Провеждане на нормативно изискващия се авторски надзор при реализация на проекта

R

Разработване на задание за обезпечаване предмета и нуждите и създаване на титулен списък на отделните подобекти, специалности и техните технологични и оперативни взаимовръзки

R

Формиране на необходимите екипи по всички части и специалности с ползване на собствен или нает ресурс от специалисти, и поемане на пълна отговорност за дейността по качеството на изпълнение, бюджета и сроковете

R

Подпомагане на клиента в съставяне и поддържане на необходимата и възникваща кореспонденция на клиента с компетентните органи и ведомства, свързано с предмета на проекта