Транспроект в последните години


В последните години ТРАНСПРОЕКТ, като автор на всички национални транспортни обекти на железопътния и водния транспорт до 1989 г, разработи значими проекти, свързани с ремонт, реконструкция и модернизация на съществуваща транспортна инфраструктура. По проекти на ТРАНСПРОЕКТ са реализирани значими за страната трансгранични обекти, като Фериботни комплекси  Русе, Оряхово, Никопол и Силистра. Интензивността на дейността на фирмата е постоянна,  независимо от променливия инвестиционен климат  в страната, европейските фондове, темповете на развитие на частния капитал и пр.

развитие

След успешната приватизация през 2001 година, в ТРАНСПРОЕКТ се извърши организационно преструктуриране, с оглед адаптиране към динамиката на реалния пазар в страната и чужбина. Завишиха се изискванията и отговорностите към ръководителите на проектната дейност. Активираха се международните контакти със сродни фирми. Разработиха се няколко съвместни проекта. Такива фирми са: Тисенкруп – Германия, Инрос Лакнер-Германия, Вирт – Германия, Свииетелски – Швейцария, Поири -Германия и др.

С  Тисенкруп бяха разработени и реализирани два уникални за България проекта на река Дунав, под ръководството на ТРАНСПРОЕКТ: „Шпунтово укрепване на брега на р. Дунав при гр. Лом” и „Нова шпунтова кейова стена  в пристанище Лом – Южен кей” при тежки инж.геоложки условия.

2011-2015

ТРАНСПРОЕКТ извърши комплексно проектиране на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Пристанище Логистичен център Варна, гр. Белослав, във фаза Идеен проект с конструктивни чертежи за получаване на разрешение за строителство на инфраструктура и суперструктура, и Работен проект, включващ кейова стена, укрепване на брега, настилки, конструкции, архитектурна част с допълнителни: геоложко проучване, хидрографско заснемане, ген.план и ПУП и пр.

2004-2005

По договор между ТРАНСПРОЕКТ и Министерство на труда и социалната политика, в качеството на Консултант, фирмата е осъществила управление на микропроекти, финансирани в рамките на проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” по компонент “Инициативи за развитие на общинската инфраструктура” на 16 обекта в южен-централен район на България.

По формулата „инженеринг” – проектиране и строителство, през 2009 г ТРАНСПРОЕКТ, като член на консорциум, проектира и управлява проекта за изграждане на „Oткрит склад за контейнери” в Пристанище Варна-Запад  10-то, 0-во и 11-то корабни места.

развитие на фирмата

2002-2004

ТРАНСПРОЕКТ разработи Генерален план, финансово икономически анализ и социален анализ за „Пристанище за обществен транспорт за контейнери – Транзитна търговска зона – гр.Варна.

2008-2009

ТРАНСПРОЕКТ инициира включване на проекта в „Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2008-2015”. Беше разработен нов предварителен генерален план за пристанище за контейнери към ТТЗ, с отчитане препоръките от актуализираните генерални планове и ОВОС, както и предварителния проект на ОУП на Община Варна.  Извършени бяха подробно геодезическо проучване, подробно инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване и изискващите се технически решения.

Разработено беше „Инвестиционно предложение” за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за контейнери към ТТЗ -Варна”, отговарящо на изискванията на ЗМПВВППРБ – чл.112г в т.ч. маркетинг, финансово-икономическа оценка, технически решения и  оптимизиране на разработения предварителен генерален план.

ТРАНСПРОЕКТ инициира внасяне на документите и стартиране на процедурата по чл. 112г на ЗМПВВППРБ, като изготви и комплектова необходимите документи и подпомогна инвеститора в провеждане на кореспонденцията.